Kaivopuisto-Yliopisto-Metro

Project to relocate metro stations of Helsinki to somewhere else in Helsinki.

Here: Helsingin Yliopisto – Helsinki University to Kaivopuisto